Bedreigingen landschap

IJzeren Rijn

Als het aan de Belgen ligt wordt de IJzeren Rijn weer in gebruik genomen. Dit betekent dat vanuit de haven van Antwerpen dagelijkse een groot aantal goederen treinen via het Meinweggebied naar het Ruhrgebied zullen denderen.

Bedrijventerreinen

De aanleg van diverse grote bedrijventerreinen.
Het industrieterrein Heide ten zuidoosten van Roermond breidt zich steeds verder uit richting Roerdal en Meijnweg.

De ontwikkeling van een grootschalig bedrijventerrein nabij de Maascentrale in Buggenum zal een sterke negatieve invloed hebben op de ecologische en landschappelijke kwaliteiten in het Maasdal. Met name de impact op de Asseltse plassen met hun zeer grote vogelrijkdom is groot.

Viegbasis Brüggen

In het hart van het grenspark Maas-Swalm-Nette vlakbij het natuurpark de Meinweg ligt de Brits militaire vliegbasis Brüggen. De Britse luchtmacht zal in 2002 uit Brüggen vertrekken. Er bestaan plannen om de basis te gaan gebruiken voor de burgerluchtvaart. Het moge duidelijk zijn dat dit niet te rijmen valt met de status van het omliggende stiltegebied.

Bruinkoolwinning Garzweiler II

Door de geplande bruinkoolwinning Garzweiler II ontstaat ten zuiden ten zuiden van Mönchen-Gladbach (Duitsland) een 2300 ha groot meer. Als gevolg hiervan zal de grondwaterstand in de wijde omtrek dalen. Hierdoor zullen de bronnen van de Swalm zelfs tijdelijk droogvallen!!

Verdroging

Een groot aantal natuurterreinen is verdroogd. Waterafhanklijke planten en dieren zijn hierdoor verdwenen. Verdroging treedt ondermeer op in de Meinweg en het Vlootbeekdal.